What if 2017 is the best year for you? But how?

DSC_0057Hvad gør du for at 2017 bliver dit bedste år? Der er ingen der siger det skal være det bedste år for dig nogensinde, men hvis du nu prøver at fokusere på hvad der kunne ske af gode ting, så du d. 31 December står og tænker “Wow, et fantastisk år!” Følelsen af at kigge tilbage på året der gik, giver en stor blanding af forskellige følelser som opstår indeni dig. Det er både glade, kede af det, lykkelige og det er alt i alt en stor blanding af det hele. Set fra forskellige perspektiver så er alle år for dig en rutsjebane fordi der altid vil være oppe og nedture, men sammenlignet med andre år så har året måske været et år fyldt med glæde, og knap så mange nedture som det var i året forinden. Livet vil altid give dig modgang om det så skal være på den hårde måde, eller på den blide måde som vil ramme dig mere psykisk. Du vil blive grebet af alle de gode minder, alle de ting du har været en stor del af i 2016, men som du måske ikke er en del af mere i 2017. Du har mødt fantastiske mennesker, nye bekendtskaber som du er igang med at bygge noget stort op med, og så vil der også være dem du mister kontakten til, men havde en tid med som var så uforglemmelig at de altid vil have en stor betydning for dig, I hvert fald et eller andet sted.

Men hvad har udfordringen for dig været? Der vil altid være udfordringer. Udfordringer som næsten er umulig at klare, og så er der også udfordringer du simpelthen tager kampen op for, indtil du har fuldført det eller vundet. Men se hvor du står lige nu.. Se hvor langt du er kommet siden dit sidste nederlag. Og tænk dig om. Hvad var det? Man rykker sig hele tiden, og man bliver stærkere og stærkere. Ved at du indser hvordan du rykker dig dag fra dag, det er at sammenligne dig selv med hvordan du var igår. Hvordan var du for 1 måned siden, halvt år siden, et år siden. Det er vigtigt at sammenligne dig selv med hvordan du var, og aldrig med andre. Det er den vej du kommer længst.

Men samtidig med at du ikke skal sammenligne dig selv med andre, så er det vigtigt at huske på du har fejlet. Det er vigtigt at indse dine fejl, for på den måde kan du se hvordan du har rykket dig. Både personlighedsmæssigt, uddannelsesmæssigt, men samtidig fokuser på din succes. For at tale om mig, og set fra mit perspektiv så må jeg indrømme at jeg har rykket mig gevaldigt. Jeg har ikke rykket mig særlig meget her på det sidste, men jeg fokuserer på en masse ting lige nu, som gør at jeg til sidst på året vil kigge tilbage og indse hvad der skulle til for at jeg vil være der hvor jeg ender. Men ved du hvad? Hvor du ender, og hvordan det hele skal foregå, den proces du skal igennem, det afhænger alt sammen af dig. Det er dig selv der styrer hvordan dit liv hænger sammen og hvordan det skal fungere. For i sidste ende er det dine egne handlinger og beslutninger. Det er når du falder du bliver stærkere, når du tager dumme beslutninger du bliver klogere, og når du endelig når konsekvenserne for dine tidligere handlinger, så er det netop der du indser hvad du skal gøre for at rette op på det hele.

Men alting handler jo ikke kun om at fejle, man skal ikke kun fejle for at indse, men nej. Det handler også om at drømme. Det handler om at gøre drømme til virkelighed. Jeg vokset op med at tro på at drømme kan blive til virkelighed. Jeg har dog ikke tænkt at jeg en dag bliver prinsesse, da det er alle pigers drøm som barn, men en drøm om at blive succesfuld, få et lykkelig liv, er jeg slet ikke i tvivl om at jeg får. Hvad min stærke side er, at jeg altid kan finde en løsning på det hele. Jeg har en god mavefornemmelse med mit liv, og selvom jeg er 20 år, ikke er startet på en videregående uddannelse endnu, så føler jeg ikke at jeg har travlt. Jeg føler der står så mange muligheder foran mig lige nu, og jeg har ikke tænkt mig at stoppe før jeg har mødt flere af dem. Ofte kan jeg være deprimeret og tænke, hvad skal jeg gøre med mit liv, mens jeg andre dage går rundt og smiler, for jeg er slet ikke i tvivl om jeg nok skal finde min vej.

Hvis du tænker over det så burde du være stolt af dig selv. Det er det vi ofte glemmer. Har du oplevet noget som du har kæmpet så hårdt for? JA! Det har vi alle. Tænk alt det du er gået igennem for at komme dertil hvor du er, tænk at det er dig. Ja dig. At kæmpe for dine svage sider, som nu måske er dine stærke sider, det er kun dig der er skyld i det. Så hvis jeg ser tilbage for et år siden, så var jeg stadig i L.A og jeg var på vej hjem, og jeg nød mine sidste dage. Den oplevelse jeg havde der har gjort mig så stærk, og har gjort mig til den jeg er i dag. Takket være min rejse havde jeg aldrig rejst så meget, blevet så moden på kort tid, haft viljestyrke til at gøre alt det jeg foretager mig, og så meget mere. På et år har jeg lært så mange ting om mig selv, selv ting jeg ikke engang vidste. Men hvad jeg ved nu, er at alt kan lade sig gøre. Der er en mening med alt i livet.

_________________________________________________________________________________________________

What do you do to 2017 will be your best year? No one says it has to be the best year ever for you, but if you  try to focus on what could happen to the good stuff, so will you at December 31, thinking “Wow, a great year!” There’s nothing better than the feeling of looking back at the past year, provides a great mix of different emotions that arise within you. It is both happy, sad, happy and that is all in all a great mixture of everything. Seen from different perspectives so all year for you a roller coaster because there will always be up and downs, but compared to other years as the year has perhaps been a year filled with joy, and almost as many downs as it was in the previous year. Life will always provide you with adversity whether it be the hard way, or on the gentle way that will hit you more mentally. You will be taken of all the good memories, all the things you’ve been a big part of 2016, but as you may not be part of more in 2017. You’ve met amazing people, new acquaintances that you are currently in the build something big up, and then there will also be the ones you lose contact, but had a time that was so memorable that they will always have a great meaning for you, I certainly somewhere.

But what is the challenge for you been? There will always be challenges. Challenges which are almost impossible to clear, and then there are also challenges you simply take the fight up until you have completed it or won. But look where you stand right now .. See how far you’ve come since your last defeat. And think. What was it? It moves all the time, and it is getting stronger and stronger. When you realize how you move you day by day, it is to compare yourself to how you were yesterday. How were you 1 month ago, six months ago, a year ago. It is important to compare yourself to how you were and never with others. This is the way you get the longest.

But while you should not compare yourself with others, so it is important to keep in mind you have failed. It is important to realize your mistakes, because that way you can see how you have moved you. Both in personality, educational, but at the same time focus on your success. To talk about me, and from my perspective I must admit that I have moved me tremendously. I have not moved me very much here lately, but I focus on a lot of things right now, which makes me to the end of the year will look back and realize what it would take for that I will be where I end up. But you know what? Wherever you end up, and how it all take place, the process you’re going through, it all depends on you. It is you that controls how your life is connected and how it should function. For in the end it’s your own actions and decisions. It is when you fall you get stronger when you take stupid decisions you become wiser, and when you finally when the consequences of your past actions, it’s just that you realize what you need to do to rectify it all.

But everything is not just to fail, one must not only fail to realize, but no. It is also about dreams. It is about making dreams come true. I grew up with the belief that dreams can become reality. However, I have not thought that one day I become princess, as it is every girl’s dream as a child, but a dream of being successful, having a happy life, I have no doubt that I get. What my strong point is that I can always find a solution to it all. I have a good feeling with my life and although I am 20 years, not started in higher education yet, so I do not feel that I’m busy. I feel there are so many options in front of me right now, and I’m not going to stop until I have met several of them. Often I can be depressed and thinking what do I do with my life while I am other days wandering around and smile, for I have no doubt I’ll find my way.

If you think about it you should be really proud of yourself. This is what we often forget. Have you experienced something which you have fought so hard for? YES! We all have. Think about everything you have gone through to get to where you are, think that it’s you. Yes you. Fighting for your weaknesses, now maybe your strengths, only you are to blame. So if I look back a year ago, so I was still in L. A and I was coming home, and I enjoyed my last days. The experience I have had has made me so strong and has made me who I am today. Thanks to my trip I had never traveled so much, been so mature in a short time, had the willpower to do everything I’m doing, and so much more. In one year, I have learned so many things about myself, even things I did not even know. But what I know now, is that everything is possible. There is a meaning to everything in life.

Skærmbillede 2015-03-03 kl. 13.22.25

   

Hvad er en typisk Charmaine

DSC_0275 Hey loves. Jeg ligger syg lige nu, så derfor kan jeg ikke rigtig komme ud og få taget billeder, eller lave videoer – jeg havde så mange ideer, men jeg er virkelig ikke i stand til andet end at ligge i sengen.. Øv øv! Så derfor kommer der en masse små og sjove personlige indlæg. Det her indlæg går ud til alle der kender mig rigtig godt!

“Jeg er sulten”
Det er helt sikkert min mest brugte sætning. Jeg ved ikke hvor mange gange om dagen jeg siger det. Især når jeg er hjemme hos mine forældre siger jeg det hele tiden, men så snart min mor siger hvad vi har i køleskabet og det er noget jeg ikke har lyst til, så skifter jeg hurtig mening, og så er jeg åbenbart ikke sulten alligevel.

“Jeg er træt”
Det er nok min anden mest brugte sætning. Det siger jeg også sådan hele tiden. Også selvom jeg ikke er træt, så tror jeg bare det er blevet en mærkelig vane at sige.

“Seriøst. Jeg mener det!”
Det siger jeg åbenbart også tit. Jeg skal altid lige tilføje at jeg er seriøs, og jeg faktisk mener det jeg siger. Men det siger jeg faktisk i hver sætning. Også selvom det ikke er en seriøst sætning, så siger jeg altid seriøst, jeg mener det!

“Wow, jeg er den sjoveste jeg kender”
Det er noget Sarah og jeg er begyndt at sige meget. Vi synes selv vi er sjove, men det er ikke altid andre synes det. Det er også bare en vane, men det er fordi vi griner altid af det vi siger, og igen.. Så er vi de eneste der griner.

“Årh.. jeg vil ha en hund”
Hvergang, eller faktisk hverdag så møder jeg en sød hund, og jeg tænker altid “Jeg skal ha en hund!”

“Årh jeg har lyst til Frogo”
Det er faktisk også noget jeg har lyst til hverdag….

“I dag har jeg cheat day”
Det er muligvis også en sætning jeg får sagt til for tit..

“Nurh”
Det er et ord jeg bruger til HVER sætning. Jeg synes ikke tingene er sødt, men jeg siger bare nurh til alt. Jeg har aldrig forstået hvorfor, men det er også bare en vane jeg har.

“Jeg har brug for min far til at køre”
Det er en hverdagssætning. Jeg kan ikke leve uden min far, og jeg har faktisk brug for ham hverdag. Ikke kun fordi jeg mangler lift, men fordi jeg har altid brug for hjælp, og så er min far altid den første jeg tænker på.”

“Har du mobilepay?”
Jeg har ofte aldrig mit kort med, så derfor mobilepayer jeg altid folk!

Til sidst.. så er det “årh”
Jeg ved ikke hvorfor. Men det siger jeg hele tiden. Det lyder som et form for støn hahaha, men det er bare noget der sidder i mig.

DSC_0272Skærmbillede 2015-03-03 kl. 13.22.25

10 things to do when you’re sick

Skærmbillede 2015-05-24 kl. 16.11.46

Hey guys, så har jeg lige et lille inspirations indlæg til jer, som passer lige til denne tid. Jeg ligger lige nu og er syg, så er puttet godt ind under dynen i min “sparkedragt” som jeg kalder den, og putter med min giant bamse. Der er virkelig intet bedre! Men hvis du synes det er kedeligt at være syg, hvilket det også er, så har jeg 10 gode ideer du kan lave:

For det første så kan du helt sikkert finde computeren frem og tænd op for Netflix og Viaplay. Evt. start på en serie, for du skal alligevel ligge det samme sted hele dagen, så det er en oplagt ide. Jeg vil foretrække at se det i tv’et, for jeg får ofte mere ondt i hovedet hvis jeg ligger for tæt på min computerskærm. Lige nu ser jeg tøsefilm dagen lang, så min sygedag kunne ikke blive bedre.

Min anden ide er at du kan tage et dejligt lang bad, og tage noget nyt neglelak på, evt. hårkur, fodbad, og bare forkæle dig selv helt vildt. Tænd for en masse stearinlys og evt. læs en god bog, eller bare lig og slap af og hør noget dejligt musik.

Min tredje ide er, at du kan sove dagen væk. Jeg sov i dag indtil kl 15.30 og det var virkelig skønt at sove så længe, så du kan frit sove alt det du vil uden at du skal nå noget!

Nummer fire, er at du må gerne være lidt usund. Du må gå ned og købe lidt snacks, men hvis ikke du har lyst til at gå ud for døren fordi du er helt skidt, så kan det være dine søde forældre vil hjælpe dig, eller din kæreste eller veninde vil komme og pleje dig, og så kan i ligge og hygge sammen, du må bare ikke smitte den anden partner.

Min femte ide, var at tænke på dig selv lidt. Drik en masse varmt. Evt. lav en mega lækker suppe. Det plejer jeg ofte at få når jeg er syg, og dertil noget varmt te, eller varm kakao. Det er vigtigt at du får noget varmt og pleje.

Som nummer seks, så vil jeg anbefale et varmt hovedbad. Når jeg ikke kan trække vejret pga. forkølelse, så laver jeg altid dampbad, og noget andet du kan gøre er at du kan tage i DGI og gå op i wellness hvor du kan ligge.i det varme vand, eller tage ind i dampbadet og sid der og nyd dig selv – evt. i godt selskab.

Min ide nummer syv, ville være at rydde op. Du har god mulighed for at gå derhjemme og rydde lidt op, hvis du er typen der ikke gider at ligge i sengen hele dagen. DU kan sortere i alle dine ting, evt. tøj, smykker, makeup, mobil beskeder osv. Du har rigeligt med tid til alt det du ikke normalt når i hverdagen.

Nummer otte, kunne være shopping!! Tænk at du kan ligge i sengen og bare shoppe, og så er alt tøjet leveret til din dør når du er rask igen!

Nummer ni, du kan blogge. Hvis du er blogger ligesom jeg, så kan du forberede en masse blog indlæg de næste dage, du kan skrive en masse mails, du kan planlægge hvad dine mål, og fremtidsplaner er. Der er god mulighed for det!

Og til sidst, nummer 10. Vær kreativ! Sidder du med nogen ideer i hovedet som du tænker er helt uoverskueligt, så er det nu at du har muligheden for at prøve det af. Sæt fantasien og grænserne igang!

Skærmbillede 2015-03-03 kl. 13.22.25

   

VLOG: Januar/Februar haul

picmonkey-collage-9 picmonkey-collage-10Trænings leggins fra Stronger 649,- HER 
Trænings top fra Stronger 349,- HER
Cover fra Richmond and Finch: 320,- HER
Pink Jacket fra Topshop: 1100,- HER
Hair Shampoo from Maria Nila 200,- HER
Hair conditioner from Maria Nila 200,- HER
Hair Mask from Maria Nila 225,- HER
Sugarbear: 349,- HER
Øjenvipper: 180,-
Neglelak from Appeal4 79,-

My kind of Valentines Day // New plans

img_7267Hey sweeties. Så er jeg tilbage på bloggen igen efter travle dage, og har forberedt en ny video til jer, samt. blogindlæg og gode nyheder. Valentines Dag brugte jeg faktisk bare på at arbejde, hvilket min kæreste også gjorde, men jeg var så heldig at få denne søde ballon, men ja det er vel tanken der tæller. Jeg er ikke typen der selv går så meget op i Valentines dag, men det er vel meget hyggeligt at bruge tid med sin kæreste. Jeg arbejder meget på tiden på at skrive mails, og planlægge rejser, og jeg er så småt begyndt at træne lidt igen. Jeg ligger lige nu hjemme hos min kæreste, og slapper af og har lyst til at se Bone’s. Det er min yndlingsserie for tiden, og det er utroligt at de kan blive ved med at lave hvert afsnit godt og spændende. Men om lidt vil jeg måske smutte i DGI, og hvis ikke jeg når det i dag så skal jeg gøre det imorgen. Ellers har jeg ikke så meget på programmet i dag. Imorgen skal jeg filme mere Youtube, som enten bliver en makeup video eller en guide til hvordan jeg redigerer mine billeder på Instagram. Og så skal jeg selvfølgelig også snart have taget nye billeder. Jeg har nogle bikinier da der om et par måneder er ved at være sæson for det, så stay tuned og glæd jer! I næste uge står planen på 2 store events som jeg også glæder mig til at fortælle jer mere om.

Hey sweeties. I am finally back efter some busy days, but I have prepared a new video for you, blog posts and good news.  I’m not the type who even goes so much up in Valentines day, but surely it is very nice to spend time with my boyfriend. I work a lot at the time of writing mails, and plan trips, and I’m starting to work out a little bit again. Tomorrow I will shoot more Youtube videos, which will be either a makeup video or a guide on how I edit my photos on Instagram. And off course a little photo shoot. I have some bikinis because in a few months is to be the season for it, so stay tuned and rejoice! I have 2 huge events in next week, so I am really excited. 

img_7258 img_7256Skærmbillede 2015-03-03 kl. 13.22.25

The perfect Valentines Day

DSC_9474 Hey sweeties. Så har jeg en lille guide til hvad du kan lave på Valentines Day! Da jeg allerede fra dag 1, fokuserede både på kvinder og mænd, så har jeg den perfekte guide for begge parter. Som sagt, så aner jeg ikke hvad man laver på Valentines Dag, udover det skal være lidt mere romantisk end de fleste dates, og derfor kommer jeg med mine ideer.

For at lave den perfekte date for hende, så ville det helt sikkert starte sådan her:

Morgen: Hvis jeg var en dreng, så ville den perfekte morgen være at vække hende med brunch. Stå tidligt op om morgenen, og handl ind. Køb lækkert og nybagt brød fra bageren og lidt pålæg, og en lille desert skader vel ikke. Køb lidt frugt, og glem ikke æg og bacon – det er altid en sikker vinder! Med friskpresset juice eller koldt mælk, så bliver det ikke bedre. Men hvis du er typen som hellere vil invitere din kæreste ud på brunch, så skriv en sød lille seddel dagen inden hvor der står “Vær klar imorgen kl 10 – så henter jeg dig”. Eller hvis I har sovet på dagen så kys hende godmorgen og fortæl hende hun skal gøre sig klar, og så har du en lille overraskelse til hende. Men alt i alt, så er det vigtigt at I får en god morgen og nyder hinandens selskab!

Eftermiddag: Hvis I vil køre dagen længere ud og også vil nyde eftermiddagen sammen så kunne i evt. tage på tur. Køre en lang tur og køre et sted hen som fx i Spa, eller bare gå en lang tur i en forlystelsespark, eller få noget massage eller bare forkæle hinanden derhjemme. Personligt ville jeg helt sikkert bruge min eftermiddag på at køre et sted hen, men da det stadig er koldt i februar så er mulighederne heller ikke særlig store for at lave noget udendørsaktivitet så jeg ville helt sikkert finde på noget afslappende hvor man bare nyder hinandens nærvær.

Aften: Du tænker at du måske ikke er den bedste til at lave mad, men vis hende hvad du kan! Det kan være du finder en side af dig selv du ikke kendte, og I bliver måske begge to positv overraskede. Det er tanken der tæller, og jeg er slet ikke i tvivl om at hun vil elske din mad og den måde du har gjort det hele så fint og klar med levende lys og det hele – det er netop der der tæller. Det er nu tid til at slappe af efter en lang dag, og I kan for alvor nyde hinandens selskab helt alene, som I også har gjort hele dagen, men I er begge trætte nu, og vær lige en gentleman og sæt hendes yndlingsfilm på eller lade hende vælge. At slutte dagen med en buket blomster eller starte den med det, så er hun allerede din resten af dagen og livet hvis du er heldig!DSC_9409DSC_9477

Her er opskriften på den perfekte date for ham: 

Morgen: Du er kvinde og du burde kunne lave mad! Han elsker sikkert allerede din mad i forvejen, og nu kan du gøre dig ekstra umage. Du kan vække ham med morgenmad på sengen, det er jeg sikker på at han vil elske. Med masser af kakao, hjemmelavede boller og juice. Hvis du har overskud så bag kanelsnegle, eller smut forbi bageren. Nu er det jo manden som oftest kommer med blomster og chokolade, så i stedet for køb en lille ting til ham/jer – evt. noget som I kan gøre brug af senere på dagen.

Eftermiddag: Som kvinde tænker man altid.. Hvad ville min kæreste elske? Find på noget som er lidt drenget, og som ville gøre ham vildt glad. Der er SÅ mange ting, og det handler bare om at sætte tankerne igang. Men hvad kan din kæreste lide? I dag er det hans dag, og det er hans tur til at blive forkælet.

Aften: Nu hvor du har vækket ham med brunch, så inviter ham ud og spis! Det er oftest altid drenge som betaler, men i dag er det dig. I dag kan du godt hive kortet frem og fortælle ham at I kan spise lige der hvor han har lyst til at tage hen, eller evt. overraske ham med at du har reserveret på til jer på hans yndlings restaurant. Derefter kan I tage i biografen, hvor du betaler, så er jeg sikker på at han helt sikkert vil betale for snacks, eller evt. får dårlig samvittighed og betaler jeres biograf tur også. Hvis ikke i er til biografen og hellere bare vil hjem lige med det samme så køb lidt snacks ind og se film hele aftenen og slut den af på en god måde.

Jeg håber du fandt lidt inspiration i mit indlæg, og nu er klar til at fejre Valentines Dag i bedste stil! Stay tuned og vær
klar til endnu en Vlog imorgen!

Skærmbillede 2015-03-03 kl. 13.22.25

   

VLOG: Copenhagen Fashion Week’17

Hey sweeties. Så er videoen oppe fra Copenhagen Fashion Week, og jeg er allerede nu igang med at filme en ny Vlog, som er en Haul – stay tuned! Jeg vil gerne sige tusind tak til @photographybyvita og @kristofferforby 

Skærmbillede 2015-03-03 kl. 13.22.25

The perfect Valentines outfit

The Perfect dress

1. 120.00,- HER 2. 279.89,- HER 3. 649.99,- HER 4. 419.99,- HER

Hey loves. Som jeg fortalte igår har jeg gang i et Valentines tema her på bloggen, og i dag kommer jeg med de smukkeste outfits hvis du og din kæreste skal på date. Jeg har fundet disse smukke kjoler, til en god pris. Jeg er selv helt vild med den første, og jeg ville gøre alt for at få den i rød, den er simpelthen så lækker, og så er nummer 3 også lige mig! Den er lige min stil, og så tror jeg også den er utrolig lækker til en brun hud. For ikke kun at køre i den sorte farve, så er jeg også blevet meget bedre til at gå i farver. Her på det sidste har jeg tvunget mig selv til ikke kun at gå i sort, og jeg bliver derfor hurtig fanget af farver som pastel lyserød og den hvide beige.

Hvis ikke du er til kjoler og heller vil have noget mere casual, så kan du se med herunder:

Hey loves. As I said yesterday, I have a kind of Valentines theme here on my blog and today I will come with the most beautiful outfits if you and your boyfriend is going on a date. I have found these beautiful dresses, at a good price. It’s just my style, and I also think it is incredibly delicious to a brown skin. 

picmonkey-collage-4-2
1. 250,- HER 2. 250,- HER 3. 699,- HER 4. 120,- HER 5. 250,- HER 6. 200,- HER

Disse outfit er for dem som er lidt mere til det casual men samtidig classy. På en Valentines Day må man gerne klæde sig lidt finere end man plejer når man skal på date, og derfor har jeg fundet outfits som jeg I hvert fald ville anbefale. Cigarette bukserne som nummer 2. bliver kaldt er altid en sikker vinder. De sidder godt på langt de fleste, og så kan man bruge dem til stort set alt hvad man har lyst til at have på. Samtidig matcher de ikke kun med alt tøj, men man kan også bruge alle slags sko til, fra sneakers, til støvler til stiletter. På billedet nummer 4 er det helt sikkert min yndlings bodystocking. Jeg er SÅ glad for den, og om sommeren er det min yndlings uden tvivl. Jeg kan både bruge den som badedragt, men samtidig kan man bruge den til alt slags tøj. Jeg håber I kan bruge noget af dette som inspiration.

These outfits are for those who are a little bit more for the casual but at the same time classy. On a Valentines Day is it okay to dress a little bit finer than usual when it comes to on a date, and therefore I have found outfits that I Certainly would recommend. Cigarette pants as number 2 is called is always a sure winner. They sit well in the vast majority, and then you can use them for just about everything you would want to wear. At the same time matching the not only with all clothes, but you can also use all kinds of shoes, from sneakers to boots to stilettos. In the photo number 4 is definitely my favorite teddy. I am SO glad it, and in summer it is my favorite without a doubt. I can both use it as a bathing suit, but at the same time you can use it for all kinds of clothes. I hope I can use some of this as inspiration.

For at dykke nedenunder tøjet så har jeg fundet det lækreste lingerie frem, og så endda i rød, så du bliver rigtig klar til Valentines Day:

The Perfect Lingerie in red1. 449,- HER 2. 200,- HER 3. 160,- HER 4. 180,- HER 5. 160,- HER 6. 180,- HER 7HER
Jeg må indrømme at jeg er helt vilde med disse sæt. De er SÅ lækre, og jeg er helt forelsket i nummer 1 og nummer 4. Jeg synes de er vildt sexede og jeg ville elske at troppe op i dem! Jeg elsker at gå i flot undertøj, især fordi jeg føler mig godt tilpas i det, og især hvis det matcher. Den røde farve er også utrolig flot til min kulør, og jeg har altid været helt vild med at bære rød.
I must admit that I totally love these sets. They are SO sexy and I am completely in love with number 1 and number 4. I think they’re really sexy and I would love to troop up to them! I love to wear nice underwear, especially because I feel comfortable in it, and especially if it matches. The red color is also very beautiful to my suit, and I’ve always been crazy about wearing red.
Skærmbillede 2015-03-03 kl. 13.22.25

Best gifts on Valentines Day – Girlfriend/boyfriend

For boys
1. 250,- HER 2. 489,- HER 3. 349,-  HER 4. 79,- HER  5. 359,- HER 6. 399,- HER 7. 180,- HER 8. 1649,- HER 9. 220,- HER 10. 1849,- HER 11. 220,- HER 12. 299,- HER

 

for girls
1. 59,-  HER 2. 99,- HER 3. 199,- HER  4. 279,- HER 5. 449,- HER 6. 200,- HER 7. 135,- HER 8. 180,- HER 9. 45,-  HER 10. 200,- HER  11. 200,- HER 12. 200,- HER 
Hey my loves. Så er det snart Valentines Day, og for første gang i hele mit liv har jeg en kæreste på Valentines Day, haha det er mega stort for mig, men jeg kommer ikke rigtig til at fejre det, da vi begge skal noget hele dagen. Men derfor har jeg valgt at lave et lille tema på bloggen som handler om Valentines Day. Jeg har i dag valgt at komme med en masse gode gave ideer, og imorgen komme med forslag til outfit’s ideer, og senere hen komme med ideer til gode spisesteder her i Herning eller hvad man kan lave derhjemme, eller generelt på Valentines Day. Jeg håber I kan bruge mine ideer, og hvis der er mere i ønsker jeg skriver om på bloggen så smid endelig en masse kommentarer. Måske kommer der også lidt kærlighedssnak på bloggen. I hvert fald vil de næste par dage handle om kærlighed og romantik.
Hey loves. So it is soon Valentine’s Day, and for the first time in my whole life I have boyfriend on Valentine’s Day. I have  chosen to make a small theme on the blog which is about Valentines Day. Today I have chosen to come with a lot of great gift ideas, and tomorrow make suggestions outfit’s ideas and eventually come up with ideas for good places to eat here in Herning or what to do at home, or generally on Valentines Day. I hope I can use my ideas, and if there is more to wish I write about on the blog so throw finally a lot of comments. Perhaps there will be too little love talk on the blog. In any case, the next few days about love and romance.
Skærmbillede 2015-03-03 kl. 13.22.25
   

Recipe for a delicious tapas dinner

dsc_0898Hey loves. Her er den lækreste opskrift på den bedste og nemmeste tapas menu. Her har vi købt det meste ind, og efter 1 time så får du den lækreste tapas menu. Jeg fik denne ide med mine skønne veninder, og vi havde ikke rigtig nogen opskrifter så vi var meget kreative, og det handler bare om at sætte fantasierne igang. Det vi fandt på var at lave en masse brød, lakse og kyllinge ruller, pastasalat, melon med parmaskinke, tomatsalat samt. en masse snacks.

Hi loves, here is one of the best recipes  of the best and most delicious tapas dinner. We bought a lot of different food and already after one hour we got a delicious tapas menu. I got this idea with my lovely girlfriends and we didn’t really had a clear idea about what we wanted to do so we were just creative. We bought a lot of bread for bruschetta, salmon, chicken, melon, parmesan ham, tomatoes and a lot of snacks. dsc_0907dsc_0911Vi startede aftenen ud med at lave nachos da vi var vildt sultne, og derfor lavede vi et hurtigt fad nachos som vi kunne stå og nippe lidt af imens vi stod og lavede mad. Til nachos havde søde Emma lavet verdens lækreste guacamole som jeg har fået lov til at dele med jer. Opskriften til denne lækre guacamole består af:

Avocado
Hvidløg
Cremefraiche
Salt & peber

Du tager et par avocadoer og moser dem sammen, og dertil hakker du noget hvidløg, og lidt cremefraiche og derefter moser du bare det hele godt sammen, indtil du får en god og lækker blanding, og til sidst tilsætter du salt & peber, så det giver ekstra god smag.

Imens vi sad der og nippede lidt, så købte vi også alt mulig lækkert til, som vi dyppede i pesto og aioli. Det smagte så lækkert, og vi blev heldigvis ikke mætte, men det er lækkert at ha lidt snacks til imens man står og hygger og laver lækkert mad.

We started the night out by making nachos because we were super hungry, and then we made nachos. Emma made the best guacamole. The guacamole consisted of: 

Avocado
Garlic
Cremefraiche
Salt and pepper
dsc_0899dsc_0902dsc_0939dsc_0924Min opgave var så at lave melon med parmaskinke, og det smagte så lækkert. Jeg startede med at vaske melonen, og derefter skar jeg den over på halv, derefter pillede jeg kernerne ud og skar den halve melon på halv, og skar den i små tynde skiver som I kan se på billedet. For at det er nemmere at spise melonen så skar jeg skrallet af og puttede parmaskinke omkring dem, så de var klar til at blive spist med det samme. Dertil tog jeg lidt salt og peber på.

 I had to make the melon with parma ham and it tasted so delicious. I started to wash the melons and then I cut them into half, and then I picked up the seeds and cut the half melon half, and then I cut it into half slices. For making it easier to eat the melon, so I cut scrapped off and put parma ham around them so they were ready to be eaten. In addition I added a little bit of salt and pepper. 

dsc_0903 dsc_0937Makaila stod for den lækre pastasalat, og opskriften til den er:

4 spsk cremefraiche
8 tsk pesto
250 pastaskruer
75 sukkerærter
1 lille dåse majs
150 g cherry tomater
150 g kyllingefilet, stegt

Du starter med at koge pastaen, og derefter blander du cremefraiche og pesto sammen i en skål, og skærer sukkerærterne i små stykker, og cherry tomaterne i halve. Du steger derefter kyllingbrystet på en varm pande, og skærer det i mindre stykker. Til sidst blander du bare det hele sammen i en stor skål – og så har du en lækker pasta salat.

Makaila was making the delicious pasta salat and the recipe for it: 

4 tablespoons sour cream
8 teaspoon pesto
250 pasta screws
75 sugar peas
1 small can of corn
150g cherry tomatoes
150 g chicken fillet, fried

You start by cooking the pasta, and then you mix sour cream and pesto in a bowl and cut the peas into small pieces, and cherry tomatoes in half. Then you fry the chicken breast on a hot pan, and cut it into smaller pieces. Eventually you mix just everything together in a large bowl – and then you have a delicious pasta salad.

dsc_0916dsc_0914dsc_0929dsc_0936dsc_0935Opskriften på disse lækre lakse og kylling ruller var også rigtig lette. Vi ville ha lavet små lakse ruller, men vi var så sultne på det tidspunkt så vi lavede bare nogen store lækre ruller. Emma stod for kylling rullerne og de bestod af cremefraiche, avokado, kylling med fajita og salt & peber. Det hun gjorde var at stege kyllingen på panden, og derefter blande resten sammen og rulle det ind i rullen, og vupti var der lækre ruller klar, og de var SÅ lækre. Til lakserullerne tog vi laks, pandekagen og dilddressing og bare rullede dem sammen. Det var også SÅ lækkert, så en super hurtig nem måde at lave ruller på.

The recipe for these delicious salmon and chicken rolls were also very easy to make. We would’ve made small salmon rolls, but we were so hungry at the time so we did just any big delicious rolls. Emma stood for chicken rolls and they consisted of sour cream, avocado, chicken fajita and salt & pepper. What she did was to roast the chicken in the pan and then mix the rest together and roll it into the roll, and voilà was delicious rolls ready, and they were so delicious. For salmon rolls we took salmon pancake and dill dressing and just rolled them together. It was SO delicious, so a super quick easy way to make rolls on.

dsc_0915dsc_0923dsc_0946Emma var så effektiv så derfor lavede hun også disse utrolig lækre bruschetta som bestod af bruchatta, pestp, mozarella ost og små hakkede tomater tilsat basilikum, salt og peber som var død lækkert også. Med lidt olie på og ind i ovnen i et par minutter så har du de lækreste og sprødeste bruschetta.

Emma was so effective so why did she also these incredibly delicious bruschetta which consisted of bruchatta, pestp, mozarella cheese and small chopped tomatoes added basil, salt and pepper was dead delicious too. With a little oil into the oven for a few minutes then you have the smoothest and crispest bruschetta.dsc_0912 dsc_0942 dsc_0919 dsc_0921 dsc_0940Så fik vi det hele anrettet så flot, og Makaila havde heldigvis et lækkert fad som vi kunne anrette det hele på. Til alle vores små retter skar vi agurk og gulerødder i skiver og dertil Holiday dip og mere guacamole til. Vi lavede også en lækker tomatsalat med basilikum, mozarella og tomat – for det elsker jeg nemlig! Derefter en masse små stykker salami til, og nogen kiks og brød.

So we got it all served so well, and Makaila fortunately had a delicious dish that we could wreak it all on. For all our small dishes we cut cucumber and carrots into slices and there Holiday dip and guacamole for more. We also made a delicious tomato salad with basil, mozzarella and tomato – for I love that fact! Then a lot of small pieces of salami, and some biscuits and bread.

dsc_0950 dsc_0947  Til sidst men ikke mindst så lavede vi også lækker dessert. Vi købte lækre chokoladebunde og dertil noget sorbet is. Jeg er helt vild med sorbet is, og så var det heldigvis på tilbud, så det kunne ikke blive bedre. Dertil var der rester af melonen, så vi fik melon og mango stil og det smagte simpelthen så godt. Så det her vil jeg mene er en rigtig god, lækker og nem opskrift til en romantisk og hyggelig tapas dinner. Os piger vil fremover have sådanne aftener, og fremover vil jeg tage flere billeder af mad til god inspiration!

And then… we also made delicious dessert. We bought delicious chocolate bottoms and there something sorbet ice. I absolutely love sorbet ice, and then it was fortunately on offer, so it could not be better. In addition, there were remnants of the melon, so we got melon and mango style and it tasted just as good. So here I think is a really good, delicious and easy recipe for a romantic and cozy tapas dinner. We girls will continue to have such evenings, and in the future I will take more photos of food for inspiration!

Skærmbillede 2015-03-03 kl. 13.22.25

Fremtidsplaner, hvordan får du succes & store mål og drømme

Hey loves. Så er jeg på bloggen igen. Igår havde jeg lige en lille off day, og jeg havde desværre ikke fået forberedt et blogindlæg. Jeg brugte hele dagen på at se film og slappe af med min kæreste, samt. redigeret den her video. For at få den bedste kvalitet så ville jeg sætte den op til quality 1080p. Jeg sparer lige nu op til et nyt kamera så kvaliteten bliver meget bedre. I videoen præsentere jeg mine nye følgere, men også jer for hvem jeg er, og hvad jeg har opnået de sidste 3 år, og hvad mine fremtidsplaner er samt drømme og mål. Jeg håber I kan lide videoen, og er klar til den næste video som bliver postet snart!

Skærmbillede 2015-03-03 kl. 13.22.25

Class’ is with sport

unspecified5 Hey loves. Så har jeg et par outfitbilleder oppe fra Copenhagen Fashion Week, som min dygtige fotograf Vita har taget. I kan finde Vita’s instagram HERog så kan I tjekke alle hendes fede billeder ud! Jeg synes Vita er SÅ dygtig til at tage billeder, og siden første dag vi tog billeder sammen så har jeg altid elsket at skyde med hende. Som Vita og jeg også snakkede om så er Vita en utrolig forstående fotograf som virkelig ved hvordan de rigtige billeder skal tages, og hun er en rigtig inspirerende pige på mange måder.

Som I kan se på mit outfit så er det et meget classy outfit, som jeg elsker at klæ mig i. Jeg elsker også at gå sporty, men at kombinere det sporty og classy er noget jeg gør meget i. Jeg har under modeugen købt denne jakke fra ZARA som jeg faldt for med det samme, og sammen med lange støvler bliver det et meget lækkert look.

Modeugen er baseret på mange forskellige looks, og det er til modeugen hvor du kan klæde dig i lige hvad du har lyst til. Til modeugen kan alting bruges! I år har jeg mærke til at, man faktisk ikke klær sig i classy outfit, men der er mere fokus på “chic looket” som er en casual t-shirt med noget fedt print, samt en masse sporty. Sneakers er meget in i år, og en stor eller lang frakke som skinner igennem. Det handler ikke om at være for overdressed, men det handler om at finde grænsen og samtidig være inspirerende. Den måde jeg klær mig på kommer meget an på hvor jeg er henne. I Herning ville jeg normalt ikke troppe op i det tøj som jeg klær mig i, I københavn, men det kan sagtens ske hvis jeg får lyst til det. Man går meget mere op i mode i København i forhold til herhjemme, og der ses på trends på helt forskellige måder. Jeg elsker at jonglere med tøjet på forskellige måder. Det vigtigste for mig er, at jeg føler mig godt tilpas i det jeg har på. unspecified6 unspecified7  Skærmbillede 2015-03-03 kl. 13.22.25